ئه نفاليت گوندی بارزان
Anafls of the Barzan Village

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

 

1927
بارزان
1927
Barzan

 

ملا ده رو يش ملا
Mala darwesh Mala 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بارزان
1968
Barzan

حبيب صالح تاهر
Habeb Saleh Taher

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1960
بارزان
1960
Barzan

 

عبدالرحمن مه لا ده رويش
Abdorahman MalaDarwes 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1912
بارزان
1912
Barzan

خليل تاهرعودلا
Khalel Taher Odla

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1965
بارزان
1965
Barzan

سليمان مه لا ده رويش
Suleman Mala Darwesh 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1942
بارزان
1942
Barzan

رهم كه ريم  مه لكو
Raham Karem Malk0

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1966
بارزان
1966
Barzan

عادل مه لا ده رويش
Adel Mala Darwesh

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1966
بارزان
1966
Barzan

عبدالله رهم كه ريم
Abdolah Raham Karem

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1955
بارزان
1955
Barzan

محمد مه لا ده رويش
Mohammad Mala Darwesh

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1937
بارزان
19
Barzan

ياسين شهاب محمود
Yacin Shahab Mahmod

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1940
بارزان
1940
Barzan

شيخ ئومه رشيخ ئومه ر باشير
Shekh Omar Shekh O Mar Baper

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بارزان
1968
Barzan

فهد ياسين شهاب
Fahad Yacin Shahab

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1965
بارزان
1965
Barzan

ره مه زان شيخ ئومه ر شيخ ئومه ر
Ramazan Shekhomar Shekhomar

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
بارزان
1956
Barzan

رعد ياسين شهاب
Raiad Yacin Shahab

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1927
بارزان
1927
Barzan

سليمان شاكر وه سمان 
Suleman Shaker wasman

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1951
بارزان
1951
Barzan

احمد عزيز ميرخان
Ahmad Aziz Mirkhan

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1964
بارزان
1964
Barzan

شه كرسليمان شاكر Shaker Suleman
shaker

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1970
بارزان
1970
Barzan

عبدالستار واحيد رحو عزيز
Abdositar wahed Roho Aziz

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1906
بارزان
1906
Barzan

سليم سعيد فق عبدالرحمن
Salim Saeid FaQ
Abdorahman

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1957
بارزان
1957
Barzan

عبدالله كه ريم شه ريف
Abdollah Karem Sharef

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بارزان
1967
Barzan

خيراله سليم سعيد
Kherolah  Salim Saeid

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
بارزان
1956
Barzan

محمود كه ريم شه ريف 
Mahmod  Karem Sharef

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1954
بارزان
1954
Barzan

عزيز على سعيد
Azez Ali Saeid

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
19..
بارزان
19..
Barzan

اسعد شه ريف بايزالدين
 Asaid Sharef Baezaden

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1955
بارزان
1955
Barzan

محمد ابراهيم عمر
Mohamad Ebrahem Oma

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1917
بارزان
1917
Barzan

حسين احمد حاجى
Hussen Ahmad Haje

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1960
بارزان
1960
Barzan

صادق يونس عبداله
Sadeq Yones Abdolah

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1955
بارزان
1955
Barzan

اسعد حسين احمد
Asad Hussen Ahmad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1940
بارزان
1940
Barzan

صالح تاهر عبدالله
Saleh Taher Abdolah

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1969
بارزان
1969
Barzan

ئه زوه ربه شير محمد
Azvar Basher Mohammad

 

 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

 

1966
بارزان
1966
Barzan

 

ره شيد به شير محمد
Rashed Basher Mohammad

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1957
بارزان
1957
Barzan

كه ريم شه ريف حسن
Karem Sharef Hassan

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1970
بارزان
1970
Barzan

 

محمد عيسى محمد
Mohammad Esa Mohammad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
بارزان
1956
Barzan

شه ريف اسعد شه ريف
Sharef Asaid  Sharef

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1930
بارزان
1930
Barzan

مل شيشو محمد
Mal Checho Mohammad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
بارزان
1964
Barzan

تالب ئه حمه د خدر
Talb Ahmad Khder

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1953
بارزان
1953
Barzan

عبدالله محمد حسن
Abdolah Mohammad Hassan

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1953
بارزان
1953
Barzan

يونس ره شيد يونس
Yones Rashed Yones 

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1943
بارزان
1943
Barzan

عمر حسن  محمد
Omar Hassan Mohammad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1937
بارزان
1937
Barzan

سعيد سليمان هادى
Said Soleman Hade

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1969
بارزان
1969
Barzan

احمد عمر حسن
Ahmad Omar Hassan

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1966
بارزان
1966
Barzan

محمود سعيد سليمان
Mahmod Said Soleman

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1967
بارزان
1967
Barzan

حسن عمر حسن 
Hasan Omar Hassan

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1957
بارزان
1957
Barzan

ره شيد سعيد سليمان
Rashed Said Soleman

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1957
بارزان
1957
Barzan

بابكر كه ريم شه ريف
Babakr Karem Sharef

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
بارزان
1964
Barzan

سليم بهرام كريم
Salem Bahram Karem

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1954
بارزان
19
Barzan

نبى محمد شاكر
Nabe Mohammad Shakr

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1942
بارزان
1942
Barzan

محمود عبدالله محمود
Mahmod Abdollah Mahmod

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1955
بارزان
1955
Barzan

حسين ره شيد شيشو
Husen Rashed Checho

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1937
بارزان
1937
Barzan

وه سمان داوود حسين
Vasman Davood Hussen

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1953
بارزان
1953
Barzan

على ره شيد شيشو
Ali Rashed Checho

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1966
بارزان
1966
Barzan

عزيز وه سمان داوود 
Aziz Vasman Davood

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1970
بارزان
1970
Barzan

عبداللة ره شيد
شيشو
Abdollah Rashed Checho

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1955
بارزان
1955
Barzan

رجب اسماعيل حسين 
Ragab Esmael Hussen

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1947
بارزان
1947
Barzan

عادل حسن محمد
Adel Hassan Mohammad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
بارزان
1956
Barzan

حسين حسن احمد
Hussen Hassan Ahmad 

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1965
بارزان
1965
Barzan

شيَرو رةشيد عزيز
Shero Rashed Azeze

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1955
بارزان
1955
Barzan

ره شيد كه ريم شه ريف
Rashed Karem Sharef

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1921
بارزان
1921
Barzan

ره شيد امين بهاألدين
Rashed Amen Bhaeden

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1951
بارزان
1951
Barzan

ملا فقى سعيد
Mala Faqe Said

 


 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

 

1932
بارزان
1932
Barzan

 

جلال محمد شيشو
Galal Mohammad Checho 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
بارزان
1964
Barzan

احمد حكيم ملا زاده
Ahmad Hakem Mala zade  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1958
بارزان
1958
Barzan

 

فرست محمد شيشو
Farsat Mohammad Chech0 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1937
بارزان
1937
Barzan

تلحه قورتاس بابكر
TalhaQortas Babkar 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1943
بارزان
1943
Barzan

احمد على ابراهيم
Ahmad Ali Ebrahem  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بارزان
1968
Barzan

عبدالله تلحه قورتاس
Abdollah TalhaQortas  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1966
بارزان
1966
Barzan

شكرى محمد ابراهيم
Shokre Mohammad Ebrahem  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1930
بارزان
1930
Barzan

زبير حسين زبير
Zober Hussen Zober   

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1920
بارزان
1920
Barzan

قه بو خالد زبير
Qapo Khaled Zober  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1927
بارزان
1927
Barzan

حسين زياب ده رال
Hussen Zeab Daral 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

19
ب66ارزان
1966
Barzan

نادرقه بو خالد
Nader Qapo Khaled  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بارزان
1967
Barzan

مسته فا حسين زياب
Mostafa Hussen Zeab 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1944
بارزان
1944
Barzan

فرمان محمود عبدالله
Farman Mahmod Abdollah  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1951
بارزان
1951
Barzan

عبدالوهاب سليمان يوسف
Abdolvahab S0laiman Yosef 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1952
بارزان
1952
Barzan

ياسين ابراهيم عبدالله
Yasen Ebrahem Abdollah  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1966
بارزان
1966
Barzan

 يوسف سليمان يوسف
Yosef Solaeman Yosef 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1947
بارزان
1947
Barzan

كريم ره ةشيد محمد
Karem Rashed Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
بارزان
1964
Barzan

سيروان سليمان يوسف
Servan Solaeman Yosef 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1923
بارزان
1923
Barzan

احمد خالد زبير
Ahmad Khaled Zober   

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1926
بارزان
1926
Barzan

خالد صالح حسين
Khaled Saleh Hussen 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1957
بارزان
1957
Barzan

خالد احمد خالد
Khaled  Ahmad Khaled 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1970
بارزان
1970
Barzan

شكرى خالد صالح
Shokre Khaled Saleh  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1958
بارزان
1958
Barzan

سه ردار احمد خالد
Sardar Ahmad Khaled 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بارزان
1967
Barzan

شاكرخالد صالح
Shaker Khaled Saleh  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بارزان
1968
Barzan

غالب ده رويش محمد
Qaleb Darvesh Mohammad  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1949
بارزان
1949
Barzan

حسين صالح حسين
Hussen Saleh Hussen  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1938
بارزان
1938
Barzan

على حسن على
Ali Hassan Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1966
بارزان
1966
Barzan

مسته فا صالح حسين
Mostafa Saleh Hussen  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1942
بارزان
1942
Barzan

حكيم ملا حسن
Hakem Mala Hassan  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1951
بارزان
1951
Barzan

عارس ابراهيم عمر
Ares Ebrahem Omar  


 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

 

1964
بارزان
1964
Barzan

 

شعبان محمد حسن
Shahban Mohammad Hassan 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
بارزان
1945
Barzan

عمر فقى سعيد
Omar Faqe Said 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1950
بارزان
1950
Barzan

 

عبدالباقى محمد حسين
Abdolbaqe Mohammad Hossen 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1958
بارزان
1958
Barzan

عزيز فقى سعيد
Aziz Faqe Said  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1946
بارزان
1946
Barzan

بشير ملا شنى ملا
 حسن
Basher Malashne Malahassan 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
بارزان
1956
Barzan

عوسمان فقى سعيد
Osman Faqe Said  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1963
بارزان
1963
Barzan

اسماعيل بشير ملاشنى
Esmael Basher Malashne  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
بارزان
1945
Barzan

عبدالخالق زبير موسى
Abdolkhalq Zobaer Mosa 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1939
بارزان
1939
Barzan

محمد محمد امين عبدالله
Mohammad Mohammadamen Abdollah 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1939
بارزان
1939
Barzan

مسته فا زبير ملا موسى
Mostafa Zobaer Mala Mosa  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1968
بارزان
1968
Barzan

موكسىمحمد محمد امين 
Mokse Mohammad Mohammadamen  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
بارزان
1964
Barzan

محمد مسته فا زبير
Mohammad Mostafa Zobaer 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1955
بارزان
1955
Barzan

سعيد محمد محمد امين
Said Mohammad Mohammadamen 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1922
بارزان
1922
Barzan

محمد حارس مسته فا
Mohammad Hares Mostafa 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1951
بارزان
1951
Barzan

بابكر عزيز على
Babakr Aziz Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1932
بارزان
1932
Barzan

مستةفا حارس مسته فا
Mostafa Hares Mostafa 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1943
بارزان
1943
Barzan

عزيز عزيز فق على
Aziz Aziz Faq Ali  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1960
بارزان
1960
Barzan

احمد حمد حارس
Ahmad Hamad Hares  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1957
بارزان
1957
Barzan

على حسن عبدالله
Ali Hassan Abdollah 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1965
بارزان
1965
Barzan

على خليل حسن
Ali Khalel Hassan 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1917
بارزان
1917
Barzan

حسن عبدالله مل
 Hassan Abdollah Mal 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بارزان
1967
Barzan

ولىخليل حسن
Vale Khalel Hassan  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1971
بارزان
1971
Barzan

عبدالوهاب حسن عبدالله
Abdolvahab Hassan Abdollah 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1927
بارزان
1927
Barzan

مسته فا محمد بابكر
Mostafa Mohammad babakr  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1972
بارزان
1972
Barzan

كمال حسن عبدالله
Kamal Hassan Abdollah 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
19..
بارزان
19..
Barzan

حسكو مسته فا محمد
Hasko Mostafa Mohammad  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
بارزان
1945
Barzan

عباس عبدالله مل
Abbas Abdollah Mal 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1927
بارزان
1927
Barzan

صالح على ابراهيم
Saleh Ali Ebrahem  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1947
بارزان
1947
Barzan

سعيد فقى سعيد
Said  Faqe Said 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
بارزان
1964
Barzan

احسان صالح على
Ehsan Saleh Ali 


 

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1965
بارزان
1965
Barzan
دلدار على محمد
Deldar Ali Mohammad  
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1970
بارزان
1970
Barzan
سه ركه فت زبير خالد
Sarkaft Zober Khaled 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1970
بارزان
1970
Barzan
باوه ر على محمد 
Bavar Ali Mohammad
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1957
بارزان
1957
Barzan
خوشه فى ياسين شه ريف
Khoshave Yasen Sharef
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بارزان
1968
Barzan
ته ها احمد محمد 
Taha Ahmad Mohammad
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1935
بارزان
1935
Barzan
سليمان احمد عوسمان
SolaimanAhmad Osman
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
بارزان
1945
Barzan
جادر محمد حسين
Gader Mohammad Hussen
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1918
با18رزان
1918
Barzan
محمد شه ريف حسين 
Mohammad Sharef Hussen
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1955
بارزان
1955
Barzan
شهاب على شهاب
Shahab Ali Shahab  
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
بارزان
1956
Barzan
فرهاد حسن عبدالله
Farhad Hassan Abdollah
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1930
بارزان
1930
Barzan
على شهاب محمود
 Ali Shahab Mahmod
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1938
بارزان
1938
Barzan
محمد عبدالله مل
Mohammad Abdollah Mal
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
بارزان
1964
Barzan
احسان على شهاب
 Ehsan Ali Shahab 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1950
بارزان
1950
Barzan
على اسماعيل ميرخان
Ali Esmael Merkhan
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1966
بارزان
1966
Barzan
نخجوان على شهاب
Nakhgovan Ali Shahab
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1955
بارزان
1955
Barzan
حسين حسن شه ريف
Hussen Hassan Sharef
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1922
بارزان
1922
Barzan
على يونس عبدالرحمان
Ali Yones Abdorahman
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بارزان
1968
Barzan
عزت عيسى حسن
Ezzat Esa Hassan 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1953
بارزان
1953
Barzan
عبدالرحمان على يونس
Abdorahman Ali Yones
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1970
بارزان
1970
Barzan
عيسى حسن شه ريف
 Esa Hassan Sharef  
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1933
بارزان
1933
Barzan
قاسم يونس عبدالله
Qasem Yones Abdollah  
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1938
بارزان
1938
Barzan
طوده رز احمد ئالى
Gudarz Ahmad Ale 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1970
بارزان
1970
Barzan
شاسوار على يونس
Shasvar Ali Yones
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1965
بارزان
1965
Barzan
ميرخان طوده رز احمد 
Merkhan Gudarz Ahmad
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1940
بارزان
1940
Barzan
زبير خالد زبير
Zober Khaled Sharef
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بارزان
1967
Barzan
محمد طوده رز احمد
Mohammad Gudarz Ahmad 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1966
بارزان
1966
Barzan
شروالدين زبير خالد
Shroden Zober Khaled 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بارزان
1968
Barzan
خوشه فى عزيز عبدالله
Khoshave Aziz Abdollah
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بارزان
1967
Barzan
عزيز زبير خالد
Aziz Zober Khaled
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1938
بارزان
1938
Barzan
ابراهيم محمد تاج الدين
Ebrahem Mohammad Tagaden


 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

 

1963
بارزان
1963
Barzan

 

على ابراهيم محمد
Ali Ebrahem Mohammad  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1944
بارزان
1944
Barzan

مسته فا كريم شةريف
Mostafa Karem Sharef  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1958
بارزان
1958
Barzan

 

محمد ابراهيم محمد
 Mohammad Ebrahem Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1949
بارزان
1949
Barzan

خالد سليمان شةريف
Khaled Solaeman Sharef 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

19..
بارزان
19..
Barzan

سمايل حمد شكر
Smael Hamad Shokor  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1941
بارزان
1941
Barzan

اسماعيل احمد شةريف
Esmael Ahmad Sharef  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1958
بارزان
1958
Barzan

يونس عبدالله عبدالرحمن
Yones Abdollah Abdorahman  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بارزان
1968
Barzan

ئه نوةر اسماعيل احمد
Anvar Esmael Ahmad  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1936
بارزان
1936
Barzan

احمد عبدالله عبدالرحمن
Ahmad Abdollah Abdorahman 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1946
بارزان
1946
Barzan

عزيز احمد شه ريف
Aziz Ahmad Sharef  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1930
بارزان
1930
Barzan

احمد حسين محمد
Ahmad Hossen Mohammad  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1925
بارزان
1925
Barzan

ده رويش شه ريف حسن
Darvesh Sharef Hassan  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1949
بارزان
1949
Barzan

ملا محمود اسماعيل عبدالرحمن
Mala Mahmod Esmael Abdorahman 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1953
بارزان
1953
Barzan

تاهر احمد شه ريف
Taher Ahmad Sharef   

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1969
بارزان
1969
Barzan

ته ها عمر محمد
Taha Omar Mohammad  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1920
بارزان
1920
Barzan

كه ريم مه لكو احمد
Karem Malko Ahmad  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1966
بارزان
1966
Barzan

عزيز عمر محمد
aziz Omar Mohammad  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1970
بارزان
1970
Barzan

ابراهيم كه ريم مه لكو
Ebrahemarem Malko 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1917
بارزان
1917
Barzan

بابكر عمر محمد
Babaker Omar Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1971
بارزان
1971
Barzan

سعد كه ريم مه لكو
Said Karem Malko 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1951
بارزان
1951
Barzan

حسين عمر احمد
Hussen Omar Ahmad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1950
بارزان
1950
Barzan

ره سول حسن شه ريف
Rasol Hassan Sharef  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1922
بارزان
1922
Barzan

صالح ملا عوسمان بير
جب
Saleh Mala Osman Per gab 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1914
بارزان
1914
Barzan

حسن شه ريف حسن 
 Hassan Sharef Hass 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
بارزان
1964
Barzan

جميل صالح عوسمان
Gamel Saleh Osman 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1942
بارزان
1942
Barzan

صالح حسن شه ريف
Saleh Hassan Sharef 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1963
بارزان
1963
Barzan

عوسمان صالح عوسمان 
Osman Saleh Osman  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1925
بارزان
1925
Barzan

ميرخان محمد بابكر
Mer khan Mohammad babakr  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1944
بارزان
1944
Barzan

ئه نوه ر مسته فا اسعد
Anvar Mostafa Asad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1949
بارزان
1949
Barzan

سليمان محمد بابكر
Solaeman Mohammad babakr  


 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

 

1926
بارزان
1926
Barzan

 

بابكر محمد بابكر 
 babakr Mohammad babakr  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1952
بارزان
1952
Barzan

ايزدين محمد شه ريف
Baezaden Mohammad Sharef  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1972
بارزان
1972
Barzan

 

حسين كه ريم مه لكو
Hussen Karem Malko  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1955
بارزان
1955
Barzan

محمد على يونس
Mohammad Ali Yones  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1966
بارزان
1966
Barzan

مؤيداسعد شيه ريف
Moaid Asad Sharef   

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1978
بارزان
1978
Barzan

ميرخان اسماعيل ميرخان
Merkhan Esmail Merkhan  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1921
بارزان
1921
Barzan

به رام كه ريم مه لكو
 Bahram Karem Malko 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
19..
بارزان
19..
Barzan

خالد حسين
Khaled Hussen 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1949
بارزان
1949
Barzan

حسن عمر احمد
Hassan Omar Ahmad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1912
بارزان
1912
Barzan

احمد خدر
Ahmad Khdr 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1942
بارزان
1942
Barzan

عزيز شوكر عوسمان
Aziz Shokor Osman 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
بارزان
1945
Barzan

مجيد عبدالله سليم
Maged Abdollah Salim  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1969
بارزان
1969
Barzan

حمد عبدالله بيرو
Hamad Abdollah Pero 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
بارزان
1964

سعيد محمد حارس
Said Mohammad Hares  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1956
بارزان
1956
Barzan

حسكو عزيز عبدالله
Hasko AzizAbdollah  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1952
بارزان
1952
Barzan

محمد احمد خالد
Mohammad Ahmad Khaled  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1935
بارزان
1935
Barzan

سليمان احمد عوسمان
Solaeman Ahmad Osman  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1927
بارزان
1927
Barzan

ميرخان شيخو مه ل Merkhan shekho Mal  

 


الصفحة الرئيسية