ئه نفاليت گوندی بازى
Anafls of the Baze Village

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

 

1937
بازى
1937
Baze

 

محمد ابوبكر على
Mohammad Abobakr Ali

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1920
بازى
1920
Baze

خدر محمد خدر
Khdr Mohammad Khdr

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1940
بازى
1940
Baze

 

احمد على مسته فا
Ahmad Ali Mostafa

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بازى
1967
Baze

محمد خدر محمد
Mohammad Khdr Mohammad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1943
بازى
1943
Baze

ره شيد سعيد مسته فا
Rashede Saiede Mostafa

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1960
بازى
1960
Baze

زاهر خدر محمد
Zahre Khdr Mohammad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1947
بازى
1947
Baze

حاجى سعيد مسته فا
Hajy Saiede Mostafa

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1920
بازى
1920
Baze

مسته فا على شينو
Mostafa Ali Sheno

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1967
بازى
1967
Baze

حسين سليمان ملو
Hassan Soolaimaane Malu

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1930
بازى
1930
Baze

عيسى خالد حسين
Esa Khaled Hussen

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1965
بازى
1965
Baze

سعيد يزدين سعيد
Saiede Yazden Saiede

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1965
بازى
1965
Baze

خدر عيسى خالد
Khedre Esa Khalede

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1969
بازى
1969
Baze

ولی يزدين سعيد
waly Yazden Saiede

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1954
بازى
1954
Baze

محمد امين شةريف محمد
Mohammad Amen Sharef Mohammad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1970
بازى
1970
Baze

شكرى يزدين سعيد
Shukry Yazden Saiede

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1943
بازى
1943
Baze

على حاجى الياس
Ali Haje Elyaas

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1930
بازى
1930
Baze

احمد قوضالى ئالى
Ahmad Quchaly Alee

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1922
بازى
1922
Baze

محمد ياسين مسته فا
 Mohammad Yacen Mostafa

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1942
بازى
1942
Baze

محمد قوضالى ئالى
Mohammad Quchaly Alee

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1953
بازى
1953
Baze

خالد حاجى الياس
Khaled Haje Elyaas

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1944
بازى
1944
Baze

عبدالله شينو محمد
Abdollah Sheno Mohammad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1927
بازى
1927
Baze

محمد على ئالى جان
Mohammad Ali Ale Gan

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1942
بازى
1942
Baze

محمد شينو محمد
 Mohammad Sheno Mohammad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بازى
1968
Baze

ولى محمد على
walee Mohammad Ali

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بازى
1967
Baze

عبدالواحد  احمد  صالح
Abdolwahid Ahmad Saleh

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1947
بازى
1947
Baze

الياس حاجى الياس
Elyas Hajee Elyaas

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بازى
1967
Baze

سليم احمد محمود
Salim Ahmad Mahmod

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1943
بازى
1943
Baze

سعيد محمد شريف محمد
Said Mohammad Sharef Mohammad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1950
بازى
1950
Baze

محمد عبدالله مسته فا
Mohammad Abdollah Mostafa

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بازى
1968
Baze

عيسى الياس خدر
Esa Elyaas Khedr

 

 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1940
بازى
1940
Baze

احمد صالح الياس
Ahmad Saleh Elyaas

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1965
بازى
1965
Baze
بشير نعمت غزالى
Basher Nhmet Qazaly
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بازى
1967
Baze

عبدالعزيز صالح الياس
Abdolazeeze Saleh Elyaas

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1951
بازى
1951
Baze

زبير نعمت غزالى
Zober Nhmat Qazaly

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1969
بازى
1969
Baze

صدقى احمد صالح
Sedqee Ahmad Saleh

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1937
بازى
1937
Baze

ياسين غزالى حسين
Yacen Qazaly Huaaen

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1962
بازى
1962
Baze

وةيسى محمد صالح
waicee Mohammad Saleh

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1960
بازى
1960
Baze
عبدالعزيز ياسين غزالى
Abdolazeze Yacen Qazaly
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1938
بازى
1938
Baze

ملا حسين غزالى
حسين
Mala Hussen Qazaly Hussen

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1970
بازى
1970
Baze

عزت ياسين غزالى
Ezzat Yacen Qazaly

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بازى
1967
Baze

ره مه زان محمد غزالى
Ramazan Mohammad Qazaly

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
19..
بازى
19..
Baze

ده رويش حسين بابكر
Darwesh Hussen Babakr

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1971
بازى
1971
Baze

ديوالى محمد غزالى
Deewaalee Mohammad Qazaly

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
19..
بازى
19..
Baze

ته يرو ده رويش حسين
Taero Darwesh Hussen

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1972
بازى
1972
Baze

نجم الدين محمد غزالى
Najmadden Mohammad Qazaly

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1919
بازى
1919
Baze

محمد فه رخو محمود
Mohammad Farkho Mahmood

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بازى
1968
Baze

صبرى محمد حسين
Sabre Mohammad Hussen

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1966
بازى
1966
Baze

شيرو محمد فه رخو
Shero Mohammad Farkho

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1918
بازى
1918
Baze

محمد حسين حيبكر
 Mohammad Hussen Haebakr

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بازى
1968
Baze

فاخر محمد فه رخو

Fakher Mohammad Farkho

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1920
بازى
1920
Baze
حاجى محمد
Hajee Mohammad
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1958
بازى
1958
Baze

محمود شيشيو محمود
Mahmod Checho Mahmod

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1969
بازى
1969
Baze
احمد حاجى محمد
Ahmad Hajee Mohammad
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
بازى
1945
Baze

عزيز محمود الياس
Azez Mahmood Elyas

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بازى
1968
Baze
محمد حاجى محمد
 Mohammad Hajee Mohammad
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
بازى
1945
Baze

اسعد ئالى جان على
Asad Alejan Ali

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بازى
1967
Baze
شوان حاجى محمد
Shvan Hajee Mohammad
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
19..
بازى
19..
Baze

شيرو ئالى جان على
Shero Alejan Ali

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1920
بازى
1920
Baze
نعمت غزالى
Nhmat Qazaly
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
19..
بازى
19..
Baze

حميد شيرو على جان
Hamede Shero Ali gane

 

 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1930
بازى
1930
Baze

اسعد ته ها ئالى
Asad Taha Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
بازى
1956
Baze

ابوبكر ته ها ابراهيم
Abobaker Taha Ebraheme 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1958
بازى
1958
Baze

مهدى اسعد ته ها
Mahdy Asad Taha  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1943
بازى
1943
Baze

ته ها ابراهيم ابوبكر
 Taha Ebraheme Abobaker 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
بازى
1964
Baze

ته ها اسعد ته ها
 Taha Asad Taha 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بازى
1968
Baze

شاهين ته ها ابراهيم
Shahen Taha Ebraheme 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1932
بازى
1932
Baze

اسماعيل ته ها على
Esmaile Taha Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1958
بازى
1958
Baze

ابابكر ابراهيم ابابكر
Ababaker Ebrahem Ababaker 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بازى
1967
Baze

عبدالجبار اسماعيل ته ها
Abdojabar Esmaile Taha 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1942
بازى
1942
Baze

حاجى احمد مسته فا
Hajee Ahmad Mostafa 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1963
بازى
1963
Baze

شروالدين اسعد ته ها
Shrodden Asad Taha 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
19..
بازى
19..
Baze

هسد محمد خالد
Hasad Mohammad Khaled 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1920
بازى
1920
Baze

ميرخان شيرو
شاحسين
Meerkhan Shero Shahussen 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1957
بازى
1957
Baze

اسماعيل مجيد يونس
Esmael Majede Yunece  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1969
بازى
1969
Baze

شيرو ميرخان شيرو
Shero Meerkhan Shero 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1955
بازى
1955
Baze

عمر عزيز خالد
Omar Azeze Khalede 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1953
بازى
1953
Baze

خدر احمد محمد
Kheder Ahmad Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بازى
1967
Baze

خالد عزيز خالد
Khalede Azeze Khalede  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1963
بازى
1963
Baze

حسن خدر احمد
Hassan Kheder Ahmad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بازى
1968
Baze

باقى سليم شيرو
Baqy Salim Shero 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
19..
بازى
19..
Baze

محىالدين شيرو محى الدين
Moheadden Shero Moheadden  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1919
بازى
1919
Baze

عمر غزالى حسين
Omar Qazale Hussen 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
بازى
1956
Baze

محمد عزيز ميرخان
Mohammad Azeze Meerkhan  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بازى
1968
Baze

بدر عمر غزالى
Bader Omar Qazale 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1969
بازى
1969
Baze

لشكرى عوسمان خالد
Lashkry Osman Khalede 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1969
بازى
1969
Baze

قاسم عمر غزالى
Qasem Omar Qazale
 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1953
بازى
1953
Baze

حسين عوسمان خالد
Hussen Osman Khalede 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1930
بازى
1930
Baze

عارب على محمد
Arab Ali Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بازى
1968
Baze

خوشه فى عوسمان خالد
Khusheavy Osman Khalede 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بازى
1967
Baze

عباس عارب على
Abbas Arab Ali 

 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1957
بازى
1957
Baze

على عارب على
Ali Arab Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1967
بازى
1967
Baze

سعيد رشيد على
Saeid Rashed Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
بازى
1945
Baze
شيخو على
 محمد
 
Shekho Ali Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1958
بازى
1958
Baze

نادر رشيد على
NaderRashed Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1932
بازى
1932
Baze

حجى على محمد
Haje Ali Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
بازى
1956
Baze

مسته فا رشيد على
Mostafa Rashed Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1969
بازى
1969
Baze

على حجى على
Ali Haje Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1927
بازى
1927
Baze

عبدالله ياسين مسته فا
Abdollah Yacen Mostafa 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
بازى
1968
Baze

عزيز حجى على
Azeze Haje Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1963
بازى
1963
Baze

ره مه زان ياسين مسته فا
Ramazan Yacen Mostafa 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1944.
بازى
1944
Baze

جادر على محمد
Jader Ali Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
بازى
1956
Baze

ئه نوهر ياسين مسته فا
Anwar Yacen Mostafa  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
بازى
1945
Baze

حسن على محمد
Hassan Ali Mohammad  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1943
بازى
1943
Baze

تاهر حسين عوسمان
Taher Hussen Osman 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
بازى
1945
Baze

عزيز محمد ياسين
Azeze Mohammad Yacen 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1940
بازى
1940
Baze

عوسمان حسين عوسمان
 Osman Hussen Osman  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1965
بازى
1965
Baze

خوشه فى عزيز
 محمد
Khoshave Aziz Mohammad  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1932
بازى
1932
Baze

محمد حسين عوسمان
 Mohammad Hussen Osman 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1965
بازى
1965
Baze

زكرى محمد ياسين
Zekre Mohammad Yacen 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1930
بازى
1930
Baze

حسن سعيد مسته فا
 Hassan Saeid Mostafa 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1961
بازى
1961
Baze

عبدالواحد محمد
ياسين
Abdulwahed Mohammad Yacen  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1969
بازى
1969
Baze
جادر حسن سعيد
 
Jader Hassan Saeid
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1921
بازى
1921
Baze

شاحسين على محمد 
Shahussen Ali Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1971
بازى
1971
Baze

اسماعيل حسن سعيد 

Esmaeel Hassan Saeid 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1945
بازى
1945
Baze

تحسين شاحسين على
TahsenShahussen Ali

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1933
بازى
1933
Baze

رشيد سعيد مسته فا
Rashed Saeid Mostafa

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
بازى
1945
Baze

محمد على محمد
 Mohammad Ali Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1917
بازى
1917
Baze

ته يب عيسى مسته فا
Taeeb Esa Mostafa 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1952
بازى
1952
Baze

جاسم شاحسين على
Jasem Shahussen Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1944
بازى
1944
Baze

تاهر ته يب عيسى
TaherTaeeb Esa  
ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
بازى
1956
Baze

محمد ته يب عيسى
Mohammad Taeeb Esa

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1892
بازى
1892
Baze

مسته فا احمد مسته فا
 Mostafa Ahmad Mostafa 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1930
بازى
1930
Baze

شيروشريف شيرو
 Shero Shero Shero 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1954
بازى
1954
Baze

صالح مسته فا احمد 
SalehMostafa Ahmad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1957
بازى
1957
Baze

شريف شيروشريف
Sharef Shero Sharef 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1941
بازى
1941
Baze

ته تومسته فا احمد
Tato Mostafa Ahmad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1965
بازى
1965
Baze

ابراهيم شيروشريف
Ebrahem Shero Sharef 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
بازى
1956
Baze

جميل مسته فا احمد
Jamel Mostafa Ahmad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1935
بازى
1935
Baze

رشيد شريف شيرو

Rashed Sharef Shero

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
بازى
1964
Baze

شيرو مسته فا احمد
Shero Mostafa Ahmad

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
بازى
1945
Baze

مسته فا شريف شيرو
 Mostafa Sharef Shero  

       


الصفحة الرئيسية