ئه نفاليت گوندی تيل
Anafls of the Village Tel

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1956
تيل
1956
Tel

 

حسين  عبدالرحمن  حسين
Husin Abdolrahman Husin

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1969
تيل
1969
Tel

خوشه فى جمعف مستفه فا
 Khoshavy Joma Mostafa

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1945
تيل
1945
Tel

سعدو ابراهيم مستةفا
 Sado Ibrahim Mostafa

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1949
تيل
1949
Tel

شريف محمد  احمد
 Sharif Mohamad Ahmad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1960
تيل
1960
Tel

نادر مسته فا ده رويش
 Nader Mostafa Darwesh

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
تيل
1956
Tel

شريف  محمد  احمد
 Sharif Mohamad Ahmad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1924
تيل
1924
Tel

اسماعيل  عمر  اسماعيل  

 Ismail Omar Ismail  
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
تيل
1956
Tel

عسمان عزيز عسمان
 Osman Aziz Osman

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1938
تيل
1938
Tel

جمعه مسته فا  يوسف
 Joma Mostafa  Yousef

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1940
تيل
1940
Tel

قمر  ابراهيم  مسته فا
Qamar Ibrahim Mostafa

 

 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

َ31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1958
تيل
1958
Tel

ابراهيم قمر ابراهيم
 Ibrahim Qamar Ibrahim

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1950
تيل
1950
Tel

فايق عمر ته ها
 Faiq Omar Taha

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1966
تيل
1966
Tel

حاجى قمر ابراهيم
Haji Qamar Ibrahim

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1900
تيل
1900
Tel

حاجى ياسين على
 Haji Yasin Ali

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1939
تيل
1939
Tel

ره مه زان احمد على
 Ramazan Ahmad Ali

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1900
تيل
1900
Tel

على ياسين على
 Ali Yasin Ali

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1963
تيل
1963
Tel

نجيب ره مه زان احمد
 Najib Ramazan Ahmad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1947
تيل
1947
Tel

جادر على ياسين
Jader Ali YasiN

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1969
تيل
1969
Tel

قادر ره مه زانن احمد 
 Qader Ramazan Ahmad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1920
تيل
1920
Tel

على  على عبدالله
 Ali Ali Abdolla

 

 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

َ31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1950
تيل
1950
Tel

مسته فا على على
 Mostafa Ali Ali

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
تيل
1964
Tel

شاكر احمد عمر
 Shaker Ahmad Omar

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1940
تيل
1940
Tel

مسته فا حسن مستةفا 
 Mostafa Hasan Mostafa

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
تيل
1968
Tel

فاخر  احمد  عمر
 FakherAhmad Omar

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
197
تيل
1967
Tel

حسن مسته فا حسن
 Mostafa Hasan Mostafa

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1922
تيل
1922
Tel

عبدالله  محمد  تاهر
 Abdolla Mohammad Taher

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
19
تيل
19
Tel

شكرى  احمد
عمر
 Shokry Ahmad Omar

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1950
تيل
1950
Tel

ته يب عبدالله  محمد
 Taib Abdolla Mohammad

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1957
تيل
1957
Tel

شيخ  عمر احمد  عمر
 Shekhomar Ahmad Omar

 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1963
تيل
1963
Tel

تاهر  عبدالله محمد
 Taher Abdolla Mohammad

 

 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

َ31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1944
تيل
1944
Tel

مجيد  نعمان  على   

 Majid Naman Ali 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1954
تيل
1954
Tel

محمدعلى سعيد  ابابكر  

 Mohamad Ali Saaid Ababaker 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1939
تيل
1939
Tel

عزو  ابراهيم  مستةفا

 Azo Ibrahim Mostafa 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1955
تيل

1955
Tel

محمدصالح  سعيد  ابابكر  

 Mohamad Saleh Saaid Ababaker 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1940
تيل
1940
Tel

صالح  ابراهيم  مستةفا  

 Saleh Ibrahim Mostafa 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1952
تيل
1952
Tel

نبى  عمر  عسمان

 Nabi Omar Osman 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1960
تيل
1960
Tel

رشيد  صالح  ابراهيم  

 Rashid Saleh Ibrahim  
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1963
تيل
1963
Tel

نجم  الدين عمر  عسمان  

 Najmadin Omar Osman 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1973
تيل
1973
Tel

نوزاد  صالح  ابراهيم

 Nawzad Saleh Ibrahim 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1937
تيل
1937
Tel

عبدالرحمن  حسين  حسو  

 Abdolrahman Husin Heso 

 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

َ31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1963
تيل
1963
Tel

سليم  عبدالرحمن  حسين  

 Salim Abdolrahman Husin 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1948
تيل
1948
Tel

حجى حسن  مستةفا  

 Haji Hasan Mostafa 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1966
تيل
1966
Tel

وحيد  محمد  حسين   

 Wahid Mohammad Husin  
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1955
تيل
1955
Tel

عمر  احمد  عمر  

 Omar Ahmad Omar 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1964
تيل
1964
Tel

ناجى  عمر  عسمان  

 Naji Omar Osman 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1939
تيل
1939
Tel

يوسف  احمد يوسف  

 Yousef Ahmad Yousef 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1920
تيل
1920
Tel

سعيد  ابابكر  عةرةب  

 Saaid Ababaker Arab 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1942
تيل
1942
Tel

اسعد  احمد على  

 Asad Ahmad Ali 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1950
تيل
1950
Tel

رةمةزان  حجى  ميرزا  

 Ramazan haji Miraza 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
تيل
1956
Tel

احمد  محمد  احمد  

 Ahmad Mohamad Ahmad  
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1959
تيل
1959
Tel

حجى على عزيز عسمان  

 Haji Ali Aziz Osman 
       

الصفحة الرئيسية