حیكمت ئەمین
 
 

تێكۆشهر حەیكمت امین ئهفسهرێكی شۆڕشگێری بهشداربووی شۆرشی شێخ محموده "لهكاتی دامهزراندنی حكوومهتی كوردستانی
باشور وهك ئهفسهر لهریزهكانی سوپادا خزمهتی كردووه ساڵی ١٨٩٢ له گۆندی سهرگهڵوی دۆڵی جافایهتی لهدایك بووه " كۆلیژی
 سه
ربازی له و سهردهمهدا له ئهستهنبوڵ تهواو كردووه " لهپێناوی ئازادی و سهربهخۆیی گهل و نیشتیمانهكهیدا رووبهروی زۆر
 ئه
شكهنجه و ناخۆشی بۆتهوه " ساڵی
١٩٤٦ له شاری ههولێر كۆچی دوایی كردووه.