ئه نفاليت گوندی هه فنكا
Anafls of the Village Havenka

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1941
هه
فنكا
1941
Havenka

 

 

صالح احمد ده رويش
Saleh Ahmad Darwesh 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1959
هه
فنكا
1959
Havenka

 

 

شيرو حسن محمد شيرو
Shero Hassan Mohammad Shero 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1970
هه
فنكا
1970
Havenka

 

 

رمصان صالح احمد
Ramazan Saleh Ahmad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1971
هه
فنكا
1971
Havenka

 

 

ئه سوه دحسن محمد شيرو
Aswad Hassan Mohammad Shero 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1970
هه
فنكا
1970
Havenka

 

رمزى صالح احمد
Ramzy Saleh Ahmad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1929
هه
فنكا
1929
Havenka

 

 

حسن محمد شيرو
Hassan Mohammad Shero 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1932
هه
فنكا
1932
Havenka

 

 

مسته فا عبدالله حسين
Mostafa Abdolah Hussen 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1955
هه
فنكا
1955
Havenka

 

 

صبرى حسن محمد
Sabry Hassan Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1971
هه
فنكا
1971
Havenka

 

 

وه يسى مسته فاعبدالله
Vaece Mostafa Abdolah 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1922
هه
فنكا
1922
Havenka

 

 

مام رسول عبدالله حسين
Mam Rasol Abdollah Hussen 

 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

َ31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1963
هه
فنكا
1963
Havenka

احمد بادين محمد
Ahmad Baden Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1965
هه
فنكا
1965
Havenka

عبدالله  ابراهيم عبدالله
Abdolah Ebrahem Abdolah 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1961
هه
فنكا
1961
Havenka
شيشوبادين محمد
Checho Baden Mohammad 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
19..
هه
فنكا
19..
Havenka

يه زدين سليمان عوسمان
Yazden Solaeman Osman 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1917
هه
فنكا
1917
Havenka

على محمد على
Ali Mohammad Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1959
هه
فنكا
1959
Havenka

عيسى شيشو على
Esa Checho Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1933
هه
فنكا
1933
Havenka

عبدالله على زياب
Abdolah Ali Zeabe 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1937
هه
فنكا
1937
Havenka

يوسف على شير
Yucef Ali Sher 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1940
هه
فنكا
1940
Havenka

حسين على زياب
Hussen Ali Zeabe 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1937
هه
فنكا
1937
Havenka

سليمان محمد بلنك
Solaeman Mohammad Plenge 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1925
هه
فنكا
1925
Havenka

ابراهيم عبدالله حسين
Ebrahem Abdolah Hussen  

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1957
هه
فنكا
1957
Havenka

زبير عبدالله سليم
Zober Abdolah Salim 

 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

َ31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

مسته فا سليمان
 عوسمان
Mostafa Solaeman Osman 

َ31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1961
هه
فنكا
1961
Havenka

عبدالله الو على
Abdollah Alo Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

عوسمان يه زدين
سليمان
Osman Yazden Solaeman 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1968
هه
فنكا
1968
Havenka

لشكرى صالح على
Lashkry Saleh Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

الو على الو
Alo Ali alo 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1969
هه
فنكا
1969
Havenka

مسته فا صالح على
Mostafa Saleh Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

سعيد الوعلى
Saide Alo Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1970
هه
فنكا
1970
Havenka

على صالح على
Ali Saleh Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

نادرالو على
Nader Alo Ali 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1930
هه
فنكا
1930
Havenka

 بلنك محمد  بلنك
Plenge Mohammad Plenge  

 

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

نـــــــــــا وه

Name

ویـنـــــــة
picture

ســــــــــــالی  ئه نفال كردن

When and  where  subjected to anful campaign

 

 

ســـــــــالی له دایک بونی 

Date and place of birth

 

 

نـــــــــــا وه

Name

 

 

َ31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

عوسمان محمد بلنك
Osman Mohammad Plenge 

َ31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

1966
هه
فنكا
1966
Havenka

مسته فا عوسمان محمد
Mostafa Osman Mohammad 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

خوشه فى عوسمان محمد

Khoshavy Osman Mohammad 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1956
هه
فنكا
1956
Havenka

رشيد ميرخان شيخو
Rashed Merkhan Shekho 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

بايزيد عوسمان محمد 

Baezed Osman Mohammad 
31/7/1983
Qushtapa
قوشته به
1953
هه
فنكا
1953
Havenka

رمزى عبدالله سليم
Ramzy abdolah Salim 

31/7/1983
Qushtapa
قوشته به

مولود  بلنك محمد
Molod Plenge Mohammad 

       


الصفحة الرئيسية